Vyhláška ministerstava vnitra č.  246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru , § 2 odst. 4 písm. f) jsou požární ucpávky , tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které musí být v souladu s právními předpisy, a normativními požadavky,průvodní dokumentací - technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6. Podle normy čl.3.13 STN 920101 požární utěsnění je konstrukce nebo materiál s požární odolností, která brání šíření požáru a zplodin hoření přes prostup rozvodů technologických zařízení a energetických rozvodů v požárně dělící konstrukci. Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělících konstrukcí.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.